Lista kursów

Szkolenie

"Czynniki Rakotwórcze"


Narodowy Program Zdrowia

Szczegóły:


Tytuł
Narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP
 
Termin szkolenia
30 czerwca 2020 r.
 
Początek zajęć
godz. 8:30
Koniec zajęć
godz. 15:30
 
Koszt kursu
BEZPŁATNY (szkolenie finansowane z Narodowego Programu Zdrowia)
 
Charakter kursu
Szkolenie przeznaczone dla służb BHP, inspektorów WOMP i lekarzy nadzorujących miejsca służby (pracy) w jednostkach wojskowych pod kątem narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne
 
Miejsce kursu
Kurs w formie e-lerningu
 
Termin zgłoszeń
zgłoszenia należy składać do 25 czerwca 2020 r.

Kontakt:

Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Samodzielna Pracownia Epidemiologii
Osoby do kontaktu :
 
 
Kierownik kursu
dr n. med. Magdalena Zawadzka
603 856 011 / 261 853 132
magdalena.zawadzka@wihe.pl
 
 
mgr Ewelina Lemiech-Mirowska
261 853 132
ewelina.l.mirowska@wihe.pl


Zakres tematyczny kursu:

 1. Ochrona radiologiczna.
 2. Informacje ogólne dot. czynników rakotwórczych lub mutagennych.
 3. Ocena ryzyka zawodowego w zakresie narażenia na czynniki chemiczne. NDS czynników o działaniu rakotwórczym. Identyfikacja nowych stanowisk służb, na których może zaistnieć ekspozycja na czynniki rakotwórcze lub mutagenne.
 4. Aktualne podstawy prawne dot. czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy, obowiązki pracodawców.
 5. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób prowadzenia rejestrów tych czynników w zakładzie pracy z wykorzystaniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia:
  • Procesy technologiczne w wykazie – sytuacja aktualna i planowane zmiany;
  • Substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – wykaz otwarty, postępowanie w przypadku substancji zanieczyszczonych lub wieloskładnikowych;
  • Mieszaniny zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne – określenie składnika odpowiedzialnego za klasyfikację.

Wypełniony formularz rejestracyjny ( tu pobierz ) proszę przesłać na adres: npz.rakotworcze@wihe.pl