Lista kursów

Szkolenie "Czynniki Rakotwórcze"


Uwaga!
Nabór na szkolenie zostaje wstrzymany w związku z rezerwacją wszystkich miejsc.

Osoby zainteresowane tym szkoleniem zapraszamy w kolejnym terminie. Proszę sprawdzać na naszej stronie www.
Narodowy Program Zdrowia

Szczegóły:


Tytuł
Narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP
 
Termin szkolenia
5 grudnia 2018
 
Początek zajęć
godz. 10:00
Koniec zajęć
godz. 16:00
 
Koszt kursu
BEZPŁATNY (szkolenie finansowane z Narodowego Programu Zdrowia)
 
Charakter kursu
Szkolenie przeznaczone dla służb BHP, inspektorów WOMP i lekarzy nadzorujących miejsca służby (pracy) w jednostkach wojskowych pod kątem narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne
 
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, Warszawa, (Aula w budynku 42)
 
Termin zgłoszeń
zgłoszenia należy składać do 30 listopada 2018 r.

Kontakt:

Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Samodzielna Pracownia Epidemiologii
Osoba do kontaktu :
 
 
 
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 152 – pon. 10:00-15:30, wt. 8:00-15:30, śr. 8:00-15:30
szkolenia@wihe.pl


W ramach Kursu omawiane będę m.in. tematy:

  1. Wykaz substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - otwarty charakter tego wykazu
  2. Zgłaszanie substancji zanieczyszczonych, wieloskładnikowych i mieszanin na podstawie informacji z kart charakterystyki
  3. Postępowanie w przypadku substancji uwalniających się w środowisku pracy
  4. Kontakt a narażenie w przypadku czynników chemicznych
  5. Wypełnianie załączników do rozporządzenia
  6. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) substancji o działaniu rakotwórczym
  7. Promieniowanie jonizujące
  8. Identyfikacja nowych stanowisk służby (dotychczas niezgłoszonych do rejestru), na których może zaistnieć ekspozycja na czynniki rakotwórcze i mutagenne.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres   szkolenia@wihe.pl   2 załączników :

  1. Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
  2. Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz oświadczenie )