Lista kursów

Kursy Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Proszę sprawdzać naszą stronę w celu wybrania najbliższego terminu.


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta
 
Termin
przełom października i listopada
Początek zajęć
o godz. 13:00
Koniec zajęć
o godz. 16:30
Seminarium
w godz. 13:00 – 16:00
Egzamin
o godz. 16:30 w auli WIHiE
 
Koszt kursu
-
 
Charakter kursu
Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta dla specjalności: LR, LRZ, LST, FT, LMN, PMN LIX, LRT
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
1. Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
2. Oświadczenie RODO (docx)
 
3. Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoba do kontaktu :
 
 
 
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
szkolenia@wihe.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:


przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:
 • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
 • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )
oraz trzeciego załącznika z danymi do faktury:
 • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami i przesłanego faxem Formularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz ), nr fax - +48 261 853 133
  lub droga elektroniczną na e-mail anna.wojciechowska@wihe.pl

 1. Opłata za kurs ORP obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
 2. Opłata tylko za egzamin z pominięciem szkolenia wynosi 200 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011 r. „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” § 10 ust. 8, do egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu przystąpić mogą osoby, które spełniają jeden z 5 wymienionych warunków:

 1. uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
 2. uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
 3. uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy,
 4. ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy,
 5. ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Opłaty:


 1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
 2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs ORP (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)