Lista kursów

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. gen. Karola Kaczkowskiego
01–163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 192, e-mail: wakcynologia@wihe.pl

KURS
WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA

pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej


NABÓR ZAKOŃCZONY


Temat : Szczepienia ochronne w teorii i praktyce – aktualny stan wiedzy
Data realizacji : 06 listopada 2019 r.
Sposób organizacji : 1 dzień - 8 godzin zajęć teoretycznych (w godz. 9.00 – 16.00)
Miejsce realizacji : Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego,
01-163 Warszawa,
ul. Kozielska 4 – aula w bud. 42
Wymagania wstępne dla uczestników : kurs przeznaczony jest dla osób związanych z tematyką szczepień ochronnych: lekarzy, pielęgniarek, położnych, higienistek, specjalistów zdrowia publicznego, epidemiologii.
Tematyka kursu :
 1. Zagadnienia prawne dotyczące szczepień
 2. Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych
 3. Kwalifikacja do szczepienia
 4. Komunikacja i edukacja pacjenta w zakresie szczepień
 5. Rodzaje szczepionek, transport, przechowywanie
 6. Kalendarz szczepień; Alternatywny kalendarz szczepień
 7. Szczepienia zalecane dla pracowników ochrony zdrowia
 8. Szczepienia w grupach ryzyka – zalecenia
 9. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek
 10. Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) – system nadzoru nad NOP w Polsce
 11. Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed podróżą do odmiennej strefy klimatycznej
 12. Ruchy antyszczepionkowe
 13. Ocena wiarygodności informacji o szczepieniach
Cel kursu : Przygotowanie do czynnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych.
Nabyte kwalifikacje : Słuchacz zna: obowiązujące akty prawne w zakresie szczepień ochronnych, posiada aktualną i rzetelną wiedzę nt. bezpieczeństwa i skuteczności szczepień jako metody zapobiegania chorobom
Cena kursu : 500,00 zł netto - słownie: pięćstet złotych - (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)
Uczestnikom gwarantujemy : Materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji z Ekspertami, Dokument potwierdzający udział w kursie w formie Zaświadczenia

* Liczba miejsc ograniczona (80) - liczy się kolejność zgłoszeń.

* Termin zgłoszeń upływa z dniem 18 października 2019 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

* W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po szkoleniu.


Załączniki
1. Formularz zgłoszenia
 
2. Polityka prywatności
 
3. Regulamin