Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:

post-doc

W ramach realizacji projektu OPUS 16 nr 2018/31/B/NZ6/02606 pt. „Sfunkcjonalizowane nanocząstki metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE


Stanowisko: post-doc

Wymagane kwalifikacje:

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Podanie do Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.
 2. CV.
 3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub tytułu magistra wraz informacją od promotora o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej).
 4. Informacje o dorobku naukowym, z uwzględnieniem:
  • listy publikacji naukowych, z podaniem IF wg bazy Web of Science, liczby ich cytowań (bez autocytowań);
  • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
  • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
  • informacji o odbytych stażach naukowych oraz zatrudnieniu na stanowisku/ach badawczych;
  • informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
 5. Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.
 6. Dokumenty potwierdzające przerwy w karierze naukowej (jeśli dotyczy).

Termin nadsyłania ofert 5 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć na adres e-mail:

malgorzata.krzyzowska@wihe.pl
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: WIHE).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Waldemar Giel, WIHE, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podane dane będą̨ przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Zgody:

„Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie adres: ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko typu post-doc (doktorant) w projekcie NCN 2018/31/B/NZ6/02606. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. ”