Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH

W DZIALE WSPARCIA BADAŃ


I. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe lub studenci zaoczni
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętność samodzielnego, koncepcyjnego i analitycznego myślenia
 5. Doświadczenie w pracy administracyjnej zw. z działalnością jednostek naukowych będzie dodatkowym atutem
 6. Mile widziana znajomość zagadnień realizacji projektów naukowo- badawczych

II. Realizowane zadania:

 1. Monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich, pomoc informacyjna, doradcza i organizacyjna przy składaniu wniosku o finansowanie lub dofinansowanie
 2. Monitoring terminowości składania dokumentów zw. z realizacją Projektu, raportów okresowych, końcowych
 3. Pomoc przy przygotowaniu części formalnej oraz finansowej sprawozdań i raportów
 4. Prace administracyjne związane z działalnością Działu

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu
 2. CV
 3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie - mile widziane

IV. Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 2. Wynagrodzenie 3 200 zł. Brutto

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.03.2020 r.


VI. Miejsce pracy: Dział Wsparcia Badań WIHE, Kozielska 4, Warszawa


VII. Dokumenty należy składać: do dnia 29.02.2020 w Sekretariacie WIHE, ul. Kozielska 4 osobiście lub listownie.


VIII. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.


IX. Zastrzegamy możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.