Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Kierownik Pracowni: dr hab. Ryszard Puchała, prof. nadzw. WIHE


Działalność


Pracownia Fizjologii Stosowanej kontynuuje tradycje i profil badań dawnego Zakładu Fizjologii i zajmuje się różnymi aspektami wydolności żołnierzy. Dodatkowo profil zainteresowań został rozszerzony o ocenę wzorca ruchu pod kątem profilaktyki urazów oraz ocenę genetycznej predyspozycji do urazów.

Wiodące tematy badawcze Pracowni Fizjologii Stosowanej:

  1. Wpływ warunków służby wojskowej na rozwój cech somatycznych, motorycznych i wydolnościowych żołnierzy
  2. Ocena wzorca ruchu i potencjalnego ryzyka urazu metodą testu FMS (Functional Movement Screen)
  3. Wykorzystanie Analizatora składu ciała Tanita MC-780 do oceny proporcji pomiędzy masą mięśniową a tłuszczową w celu określenia predyspozycji do nadwagi i otyłości
  4. Opracowanie zaleceń treningowych na podstawie funkcjonalnej oceny aparatu ruchu oraz analizy składu ciała w celu poprawy przygotowania aparatu ruchu do wysiłku i obniżenia ryzyka urazu
  5. Badania genetyczne obejmujące ocenę poziomu sprawności fizycznej oraz predyspozycji do nadwagii i otyłości.
  6. Określenie wpływu polimorfizmu genów na ryzyko występowania urazów aparatu ruchu
  7. Adaptacja do różnych warunków termicznych. Treningi na bieżni w zakresie temperatur od -10 do + 30 °C.


FSM